Dlhopisy Dionid 2020

Insights & Reports

Zoznámte sa s podrobnými informáciami a investičnými príležitosťami našej spoločnosti. Get acquainted with detailed information and investment opportunities of our company.

Preskúmať / Explore

Insights & Reports

Zoznámte sa s podrobnými informáciami a investičnými príležitosťami našej spoločnosti. Get acquainted with detailed information and investment opportunities of our company.

Preskúmať / Explore

Dlhopisy Dionid 2020

Medzinárodné konzultačné spol. Deloitte, McKinsey, BCG, Bain-Altagamma jednohlasne poukazujú na masívny prepad „luxury“ trhu až do 93 % v období pandémie. Zároveň však poukazujú na posun kúpneho potenciálu do Číny, ktorá viac pandémiou netrpí a v budúcnosti bude hrať prim pri nákupe luxusného tovaru a služieb.

International consulting companies Deloitte, McKinsey, BCG, Bain-Altagamma unanimously point to a massive drop in the “luxury” market up to 93% during the pandemic. At the same time, however, they point to a shift in purchasing potential to China, which no longer suffers from the pandemic and will play a leading role in the purchase of luxury goods and services in the future.

Preto sme pristúpili k emisii dlhopisov v celkovej hodnote 1milión Euro, čo nám pomôže globálne rásť a Vám, investorom, pomôže zúročiť svoj vklad o 7,5 % ročne bez vysokých rizík aj vďaka inštitútu Agenta pre zabezpečenie.

That is why we have started issuing bonds with a total value of EUR 1 million, which will help us grow globally and help you, the investors, capitalize your investment by 7.5% per year without taking high risks also due to the Institute of the Security Agent.

Záujem o investovanie

    Tím DIONID si skutočne váži váš záujem o našu jedinečnú investičnú príležitosť. Ak chcete získať viac informácií o investovaní do dlhopisov, zanechajte nám vaše kontaktné údaje a priložte svoju osobnú správu (voliteľné). Radi vás prevedieme nákupným procesom.

    Investment request

      DIONID team truly appreciates your interest in our unique investment opportunity. For more details regarding the investment in bonds, please, leave us your contact details and enclose your personal message below (optional). We will gladly take you through the purchasing process thereafter.

      I agree with Privacy policy.